Home / Chi Bộ Đảng

Chi Bộ Đảng

Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ
chuyên môn
(cao nhất,
ghi rõ)
Chức vụ
công tác
(ghi rõ)
Ngày vào
ngành
Ngày về
trường
công tác
Ngày vào
Đảng
Nữ
1 Trần Thị Lệ 22/12/1972 ĐHSP Văn Hiệu trưởng 01/09/1994 22/02/2014 10/11/2002
2 Lê Thị Kim Tuyền 15/09/1985 ĐHSP Phó HTrưởng 01/10/2007 15/01/2011 05/08/2007
3 Huỳnh Thị Hiền 30/10/1981 ĐHSPTiểu học TPT Đội 13/09/2004 13/09/2004 01/06/2007
4 Đặng Thị Hải Phượng 08/04/1980 ĐHSPTH GV lớp 1/1 15/9/2001 08/05/2010 02/05/2007
5 Trần Thị Em 04/01/1969 ĐHSPTiểu học GV lớp 1/3 01/11/1991 12/09/2003 15/08/2009
6 Nguyễn Hồ Quỳnh Trân 21/03/1973 ĐHSPTiểu học GV lớp 1/9 13/09/1999 16/09/2003 08/03/2009
7 Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ 22/02/1980 CĐSPTH GV  lớp 2/1 01/10/2008 01/10/2008 26/06/2003
8 Nguyễn Thị Hiển 10/06/1960 ĐHSPNNgữ GV lớp 2/2 30/08/1984 01/9/1991 07/07/2002
9 Nguyễn Thuỵ Hạ Dung 25/04/1979 ĐHSPTiểu học GV lớp 2/3 31/12/2006 07/03/2007 04/10/2010
10 Nguyễn Thị Bích Hiệp 29/08/1980 ĐHSP Hóa GV lớp 2/7 02/10/2013 02/10/2013 24/05/2012
11 Nguyễn Lan Phương 30/08/1973 ĐHSPTiểu học GV  lớp 4/4 01/09/1997 05/09/1999 02/09/2007
12 Trà Thị Thanh Liên 18/02/1977 ĐHSPTiểu học GV lớp 4/6 01/09/1999 01/03/2012 03/02/2012
13 Nguyễn Thị Thành 05/01/1964 ĐHSPTiểu học GV lớp 5/4 05/09/1985 01/08/1006 30/04/2007
14 Hồ Thị Thu Thuỷ 30/10/1977 ĐHSP Tiểu học GV lớp 5/7 01/09/1997 10/08/2011 19/05/2003
15 Lê Thị Minh Tâm 13/06/1973 ĐHSP Anh văn GV anh văn 01/09/1995 01/09/1995 25/08/2011
16 Đào Thị Bích Trâm 19/10/1984 CĐSP Nhạc-ĐĐội GV hát nhạc 05/12/2006 05/12/2006 18/6/2010
17 Mạc Thị Vĩnh Cẩm 09/01/1975 CĐSP Sinh-TDục GV Thể dục 01/03/1999 01/03/1999 15/08/2009
18 Bùi Thị Ánh 20/10/1971 CĐSPMỹ thuật GVMỹ thuật 15/10/1994 20/09/2005 18/03/2013
19 Ngô Thị Thùy Trang 01/01/1991 ĐHSP Toán GVVH 02/10/2013 02/10/2013 22/4/2013
20 Đặng Thị Cẩm Thủy 15/06/1975 ĐHSP Anh văn GV anh văn 01/9/2000 01/8/2014 03/02/2011
21 Phạm Thị Hoàng Thảo 22/8/1973 ĐHSP Tiểu học GV anh văn 01/11/2011 09/11/2009